GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Cá, TT tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tinh Tiền Giang

Email:  c2tanhiepchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 0273 3831 342